top of page

REGULAMIN UŻYTKOWANIA

Wstęp

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez TOUT CAPSULE LTD. Terminy takie jak „firma”, „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do TOUT CAPSULE LTD. tylko i jego stronie internetowej www.toutcapsule.co.uk , w związku z czym towary i usługi są w nim zawarte i oferowane za jego pośrednictwem.

 

Niniejsze warunki mają zastosowanie między Tobą, korzystaniem z tej witryny a TOUT CAPSULE LTD., właścicielem i operatorem tej witryny. Przeczytaj uważnie niniejsze warunki, ponieważ wpływają one na Twoje prawa. Uznaje się, że Twoja zgoda na przestrzeganie i związanie się tymi warunkami ma miejsce przy pierwszym użyciu witryny. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z witryny.

 

W niniejszych warunkach „Użytkownik” lub „Użytkownicy” oznaczają dowolną osobę trzecią, która uzyskuje dostęp do witryny i nie jest zatrudniona przez TOUT CAPSULE LTD. i działając w trakcie ich zatrudnienia lub zaangażowany jako konsultant lub w inny sposób świadczący usługi na rzecz TOUT CAPSULE LTD. oraz dostęp do serwisu w związku ze świadczeniem takich usług.

 

Aby korzystać z tej witryny, musisz mieć co najmniej 18 lat. Korzystając ze strony internetowej i zgadzając się na niniejsze warunki, oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat.

 

 

 

Własność intelektualna i dopuszczalne użycie

Wszystkie treści zawarte na stronie, o ile nie zostały przesłane przez użytkowników, są własnością TOUT CAPSULE LTD., naszych podmiotów stowarzyszonych lub innych odpowiednich stron trzecich. W niniejszych warunkach treść oznacza dowolny tekst, grafikę, obrazy, dźwięk, wideo, oprogramowanie, kompilację danych, układ strony, kod podkreślenia i oprogramowanie oraz wszelkie inne formy informacji, które można przechowywać na komputerze, które pojawiają się we wszystkich formach tej witryny, w tym treści przesłane przez Użytkowników.

 

Kontynuując korzystanie z witryny, masz świadomość, że takie treści są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, prawami do baz danych i innymi prawami własności intelektualnej. Nic na tej stronie nie może być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji na używanie jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub znaku usługowego wyświetlanego na tej stronie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.

 

Możesz, wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, wykonywać następujące czynności: odzyskiwać, wyświetlać i przeglądać zawartość na dowolnym ekranie urządzenia, ale nie możesz w żaden inny sposób powielać, modyfikować, kopiować, rozpowszechniać ani wykorzystywać do celów komercyjnych jakichkolwiek treści bez pisemna zgoda TOUT CAPSULE LTD.

 

 

 

Zabronione użycie

Nie możesz korzystać ze strony internetowej w żadnym z następujących celów:

  1. W jakikolwiek sposób, który powoduje lub może powodować uszkodzenie strony internetowej lub zakłóca korzystanie z witryny przez inną osobę lub korzystanie z niej;

  2. w jakikolwiek sposób, który jest szkodliwy, niezgodny z prawem, nękający, zagrażający lub w inny sposób niedopuszczalny lub naruszający jakiekolwiek obowiązujące prawo, regulacje, nakaz rządowy;

  3. Wykonywanie, przesyłanie lub przechowywanie elektronicznych kopii treści chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela.

 

 

 

Rejestracja

Musisz upewnić się, że dane podane przez Ciebie podczas rejestracji lub w dowolnym momencie są poprawne i kompletne.

 

Możemy zawiesić lub anulować Twoją rejestrację ze skutkiem natychmiastowym w uzasadnionych celach, z powodu niewłaściwego wykorzystania danych osobowych, które nie należą do Ciebie lub w przypadku naruszenia warunków.

 

Możesz anulować rejestrację lub zmienić swoje dane osobowe w dowolnym momencie, informując nas o tym pisemnie na adres e-mail podany na końcu niniejszych warunków.

 

 

 

Linki do innych stron internetowych

Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron. O ile wyraźnie nie określono inaczej, te witryny nie są kontrolowane przez TOUT CAPSULE LTD.

 

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych i roszczenie o odpowiedzialności za wszelkie formy strat lub szkód wynikających z korzystania z nich.

 

Umieszczenie łącza do innej witryny w tej witrynie nie oznacza żadnego poparcia dla samej strony lub osób, które ją kontrolują.

Dostępność strony internetowej i zastrzeżenia

Wszelkie obiekty, narzędzia, usługi lub informacje online, które TOUT CAPSULE LTD. udostępnia za pośrednictwem strony internetowej w stanie „tak jak jest” i na zasadzie „w miarę dostępności”. Nie gwarantujemy, że towar będzie wolny od wad i/lub wad.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nie udzielamy żadnych gwarancji przydatności do określonego celu, dokładności informacji, kompatybilności i zadowalającej jakości. TOUT CAPSULE LTD. Nie ma obowiązku aktualizowania informacji na stronie.

 

Chociaż firma dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby strona internetowa była bezpieczna i wolna od błędów, wirusów i innego złośliwego oprogramowania, nie udzielamy żadnej gwarancji w tym zakresie, a wszyscy użytkownicy biorą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, bezpieczeństwo swoich danych osobowych i urządzeń .

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub niedostępność strony internetowej.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania udostępniania dowolnej części strony internetowej, w tym między innymi wszelkich dostępnych produktów i/lub usług. Niniejsze warunki mają nadal zastosowanie do każdej zmodyfikowanej wersji strony internetowej, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

 

 

Ograniczenie odpowiedzialności

My, TOUT CAPSULE LTD., nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające ze zdarzeń pozostających poza naszą rozsądną kontrolą, a tym samym za jakiekolwiek zaniedbania w stosunku do towarów, jeśli zostały w jakikolwiek sposób uszkodzone przez użytkownika.

 

W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie TOUT CAPSULE LTD. akceptuje - i nie ponosi odpowiedzialności za - pośrednie straty biznesowe związane z utratą zysków, danych handlowych i osobowych.

 

 

Ogólny

Niniejsze warunki mogą być od czasu do czasu przez nas zmieniane, aktualizowane i modyfikowane. Takie zmienione warunki będą miały zastosowanie do witryny internetowej od daty publikacji. Użytkownicy powinni regularnie sprawdzać warunki, aby upewnić się, że są na bieżąco z aktualną wersją.

 

Niniejszy regulamin wraz z Polityką Prywatności zawiera całość porozumienia pomiędzy stronami w zakresie jego przedmiotu oraz jego aktualnej zaktualizowanej wersji.

 

Niniejsza umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii, a wszelkie spory wynikające z umowy (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

 

Ustawa o umowach (Prawa stron trzecich) z 1999 r. nie ma zastosowania do niniejszych warunków i żadna osoba trzecia nie będzie miała żadnych praw do Forza polegających na jakimkolwiek postanowieniu niniejszych warunków.

 

Jeżeli jakikolwiek sąd właściwego organu uzna, że jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to postanowienie lub jego częściowe postanowienie zostanie, w wymaganym zakresie, uznane za usunięte, a ważność i wykonalność pozostałych postanowień nie będzie to miało wpływu na niniejsze warunki.

 

TOUT CAPSULE LTD. Jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 13487299, której zarejestrowany adres to 26 Eastbourne Avenue, Manchester, Lancashire, M40 7WZ i prowadzi stronę internetową www.toutcapsule.co.uk .

 

 

Możesz skontaktować się z TOUT CAPSULE LTD. w dowolnym momencie w celu uzyskania jakichkolwiek pytań, wysyłając e-mail na adres contact@toutcapsule.co.uk .

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje między Tobą, użytkownikiem tej witryny, a TOUT CAPSULE LTD., właścicielem i dostawcą tej witryny. Traktujemy prywatność Twoich danych poważnie i chronimy. Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania przez nas z wszelkich danych zebranych przez nas lub dostarczonych przez Ciebie w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej.

 

Do celów obowiązujących przepisów o ochronie danych, TOUT CAPSULE LTD. to jedyna strona internetowa kontrolująca Twoje dane.

Dane udostępniane nam przez użytkownika są regulowane przez europejskie RODO za pośrednictwem Biura Komisarza ds. Informacji: „niezależny organ Zjednoczonego Królestwa ustanowiony w celu ochrony praw do informacji w interesie publicznym, promujący otwartość organów publicznych i dni prywatności dla osób fizycznych” (ICO ., 2021).

 

Zbieramy dane za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą plików cookie i twoich działań na stronie. Ponadto będziemy gromadzić Twoje dane, gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie, pocztą, e-mailem lub w jakikolwiek inny sposób, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.  

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo żądać: kopii informacji, które posiadamy o Tobie w dowolnym momencie, ich aktualizacji, poprawiania oraz żądania ich całkowitego usunięcia.

 

Przysługuje Ci również prawo do ograniczenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: contact@toutcapsule.co.uk .

 

Ważne jest dla nas, aby dane, które posiadamy o Tobie, były dokładne i aktualne, dlatego prosimy o informowanie nas o jakichkolwiek zmianach w okresie, w którym je przechowujemy.

 

TOUT CAPSULE LTD. Zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, które możemy od czasu do czasu uznać za konieczne lub zgodnie z wymogami prawa. Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane na stronie internetowej i uznaje się, że zaakceptowałeś warunki polityki prywatności przy pierwszym użyciu strony internetowej po wprowadzeniu zmian.

Payment Methods
bottom of page